Spørsmål og svar

Her vil du finne noen spørsmål og svar du måtte ha i forbindelse med muslimsk begravelse.

Hvem har ansvaret for begravelsen?

Familien har ansvaret for å begrave sine døde.

Gravferdslovens § 9 regulerer hvem som har rett og plikt til å sørge for gravferden.

”Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for egen gravferd. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste rett til å besørge gravferden: ektefelle / samboer som har levd i ekteskapslignende forhold, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.”

Hva koster er begravelse?

Alle har krav på kostandfri enkelgrav i bostedskommunen. Dersom du ønsker å bli gravlag utenfor din egen kommune må betale for dette. Prisen varier fra kommune til kommune.

Hvor lang er en festetiden på muslimsk grav?

Et feste opphører når festetiden er ute, 20 år etter siste gravlegging. Maksimal festetid er 80 år etter siste gravlegging.

Kan det være flere festere av ett gravsted?

Festerett kan bare innehas av én person. Et feste kan ikke overføres uten samtykke fra kirkelig fellesråd.

Hva skjer hvis en ikke ønsker å fornye festet på en grav?

Hvis gravfestet ikke er betalt innen 6 måneder etter forfall, slettes graven, gravminnet fjernes og graven tilbakeføres til kirkegården. Når festet opphører, skal festeren om mulig gis anledning til å fjerne gravminnet og liknende innretning fra gravplassen. Det som ikke er fjernet innen seks måneder etter festets opphør, tilfaller gravplassen. Våre ansatte tar vare på gravminnet i seks måneder, deretter blir det destruert.

Når må en begynne å betale for festeavgift på en grav?

Ved bruk av kistegrav er fredningstiden på den brukte graven kostnadsfri de første 20 årene, men hvis det skal holdes av en grav ved siden av til for eksempel ektefelle, må det betales en avgift for den reserverte graven. Avgiften er pr. 01.01.2017 på kr.3700,- Etter fredningstidens utløp, må det betales festeavgift for begge gravene.

Avgiften indeksreguleres hvert år.

Hva er obduksjon?

Obduksjon er en medisinsk undersøkelse av en død person for å fastslå dødsårsaken. Obduksjon utføres vanligvis av en patolog (lege) som er spesialutdannet for blant annet slike undersøkelser.
Obduksjonen kan ikke utføres før det har gått minst åtte timer siden døden inntraff.

Skal skifteretten alltid blandes inn?

Ja, alle dødsfall må meldes til skifteretten. Vanligvis gjør Muslimsk Begravelsesbyrå dette på vegne av familien. Familien må etter begravelsen kontakte lensmann/skifterett innen det har gått 60 dager etter dødsfallet, for at det kan utstedes skifteattest / uskifteattest.